معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

استراتژیهای غیرطبیعی برای مقابله با همسانی

تعداد پروژه های معماری منظر در سالهای اخیر بسیار رشد داشته و با میزان بالای همسانی روبرو است. این مطلب راهکارهایی برای اجتناب از همسانی ارائه می دهد.

پارکی درون پارک فیل

محیط کوچک در پارک فیل به مخاطبین تجربیات اجتماعی و تفریحی فراموش نشدنی و همچنین فرصتی برای آرامش و ارتباط با طبیعت ارائه می دهد.
فضای بازی پلات 5، نقش میدان عبوری را دارد که در خدمت کارکردهای فضای عمومی است و از طرفی ناحیه‌ بازی استانداردسازی نشده ای را به نمایش می‌گذارد.
ایده طراحی این فضای چندمنظوره از فضای منفی موجود که مثل ویرانه های ناتمام در اطراف درختان وجود داشت، گرفته شد که با رشد گیاهان به بخشی از طبیعت تبدیل می شوند.
در بازطراحی سایت کارخانه گرامافون سازی وینیل، تاریخ خارق العاده آن و پتانسیل محله با ایجاد کاربریهای مختلط و دسترسی حمل و نقل عالی، در نظر گرفته شد.