پارک میفیلد و نقش احیای رودخانه در طراحی آن

در طراحی پارک میفیلد، از تاریخ سایت و میراث صنعتی باقی مانده، الهام گرفته شده و تمرکز اصلی بر استفاده مجدد از ویژگیها، مصالح بومی و منابع منطقه ای بوده است.

  • مهدیه شقاقی

هشدارهای طوفان

با افزایش فراوانی و شدت طوفانها، معماران منظر پورتوریکو راه‌حلهایی برای مدیریت رودخانه ها، آبهای سطحی ناشی از طوفان، فرسایش و توسعه سواحل دارند.
  • نعیمه طالبی کناری
پروژه اسکله اسپرانس در ابتدا از ساحل اسپرانس در برابر فرسایش ساحلی محافظت کرده و در وهله دوم این سایت را برای فعالیتهای تفریحی و تجاری توسعه داده است.
  • هما بکرایی
داستان سه لبخند در باغ تایگر گلن، داستان تجربیات سه مردی را نشان می دهد که برتفاوتهای فرقه‌ای خود برای به دست آوردن یک وحدت و دوستی غلبه می‌کنند.
  • نورا وحیدیان
آفریقا قاره ای با منابع گسترده طبیعی در اکوسیستم های مختلف است. کشورهای آفریقا در حال توسعه هستند و نمی توانند به درستی از حرفه نوپای معماری منظر بهره ببرند.