بازطراحی یادمانی پارک باتری
لینک خبر
هما بکرایی

بازطراحی یادمانی پارک باتری

بعد از آخرین مرحله از طرح بازسازی، پارک باتری در نهایت به فضای عمومی زیبا و پایدار معاصری که به ارزشهای فرهنگی، باستانی و تاریخی خود ارج نهاده، تبدیل شده است.

فرانک هارمون
گفتار
عاطفه کریمی

فرانک هارمون

اعتقاد من به این که معماری خوب با زمین آغاز می شود، باعث می شود که برای معماران منظر ارزش قائل شوم و از آن ها قدردانی کنم. فرانک هارمون – معمار

اهمیت باغها در طول پاندمی
منظر طبیعی
سیده شیدا اسدللهی

اهمیت باغها در طول پاندمی

باغها روح ما را تغذیه می کنند، ما را به اجتماعات خود متصل می کنند و مکانهای امن و سالمی را برای فرار از حبس و قرنطینه در طول دوران پاندمی فراهم می کنند.

بازطراحی یادمانی پارک باتری
لینک خبر
هما بکرایی

بازطراحی یادمانی پارک باتری

بعد از آخرین مرحله از طرح بازسازی، پارک باتری در نهایت به فضای عمومی زیبا و پایدار معاصری که به ارزشهای فرهنگی، باستانی و تاریخی خود ارج نهاده، تبدیل شده است.

فرانک هارمون
گفتار
عاطفه کریمی

فرانک هارمون

اعتقاد من به این که معماری خوب با زمین آغاز می شود، باعث می شود که برای معماران منظر ارزش قائل شوم و از آن ها قدردانی کنم. فرانک هارمون – معمار

اهمیت باغها در طول پاندمی
منظر طبیعی
سیده شیدا اسدللهی

اهمیت باغها در طول پاندمی

باغها روح ما را تغذیه می کنند، ما را به اجتماعات خود متصل می کنند و مکانهای امن و سالمی را برای فرار از حبس و قرنطینه در طول دوران پاندمی فراهم می کنند.