معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

آرشیو منظر شهری

شرایط ساختاری زمین در شکل دادن به سازه های آبی شوشتر نقش داشته و ساختار سازه ای آنها در هماهنگی کامل با محیط طبیعی و شرایط آب و هوایی بوده است.
معماران منظر در قبال منظر جنگ خرمشهر می توانند در احیاء بقایای جنگ و طراحی مناظر جدید با خوانش درست از جنگ با رویکرد عبرت به نسلهای آینده مشارکت کنند.
در شوشتر نو با وجود نگاه فرمالیستی، با مداخلاتی که در آن انجام شده، بیشتر می توان در آن ابعاد یک محله را نسبت به محدوده اقامتگاهی باوارده آبادان مشاهده نمود.
دیبا در شوشتر نو این امر را نادیده گرفته بود که در عصر مدرن نمی توان از مردم خواست که در شهری بدون حضور اتومبیل، به صورت پیاده محور و با روشهای سنتی زندگی کنند.
وب سایت Time Out اخیراً 30 خیابان جالب در جهان را نه بر اساس طراحی شهری بلکه بر اساس تجربه مخاطبین و فعالیتهای ارائه شده در آنها رتبه بندی کرده است.
پروژه شهری به مردم کمک می کند تا بدانند که چگونه می توان از طریق ساختن فضای خوب و سیاست خلق زیبایی, در مورد یکدیگر حس خوب و زندگی بهتری در شهر داشته باشند.
چاندیگار شهری که با قصد عبور از سنت به سمت آینده ساخته شده است؛ با بستر خنثی و متضاد و خاکستری اش زمینه فرهنگ پر نقش و رنگارنگ هندی شده است.
بی مرزی در شهرهای هند صرفاً دلیلی بر بی نظمی موجود در آنها نیست و زندگی شهری مردم با نظمی که برای شهروندان خودشان قابل ادراک است، پیوسته در جریان است.
آشفتگی در مناظر شهرهای هند که مردم غیر بومی را مشوش می سازد، برای مردم این کشور عنصری پذیرفته شده و شاید بتوان گفت غیرمخرب در سلامت روانی آنها است.
طراحی مجدد میدان تایمز در خیابان برادوی، ۲.۵ هکتار از فضای پیاده رو در هسته منهتن را بریده و منطقه پرتردد و ترافیک را به فضای جمعی تبدیل کرده است.
هدف اصلی پروژه محله Barri del Castell، دگرگونی چهار خیابان و تبدیل آنها به فضاهایی پیاده محور است. طراحان می خواهند وضعیت دسترسی و کیفیت فضاهای عمومی را از طریق ایجاد منطقه ای که تحرک عابر پیاده با تحرک وسایل نقلیه کامل می شود، بهبود بخشند.
خیابانها و معابر در نگاه ساکنان شهر به عنوان فضاهایی مرده محسوب می شوند، اما در حقیقت این فضاهای منفی، صرفاً غیرفعال هستند و منتظر تولدی دوباره هستند تا به مکانی کارکردی و جدید تبدیل گردند.