آرشیو روان آبها

نقش درختان در گودالهای زیستی
شیما طریقی اکبر

نقش درختان در گودالهای زیستی

“گودالهای زیستی”، جوی هایی هستند که دو طرف آنها دارای شیب ملایمی بوده و با گیاهان و درختان پوشیده می شود؛ محور مرکزی این گودالها به عنوان زهکش عمل می کند.

تاثیر تالابهای مصنوعی بر کیفیت روان آبها
شیما طریقی اکبر

تاثیر تالابهای مصنوعی بر کیفیت روان آبها

خارج شدن حداکثر جامدات معلق از روان‌ آبها در طول تابستان، منجر به کاهش میزان فسفر، نیتروژن و مواد جامد معلق در این روان‌ آبها در طول سال می گردد.

تاثیر شیب و عمق بام سبز در نگهداری آب باران
شیوا افشاری

تاثیر شیب و عمق بام سبز در نگهداری آب باران

مطابق با پژوهشی در میشیگان، سطوحی با شیب 2 درصد و عمق 4 سانتيمتر، بهترين ميزان نگهداری آب باران در حدود 87 درصد را داشته اند. تركيبي از شیب کم و عمق زیاد به وضوح موجب كاهش ميزان روان‌ آبها مي شود.