نتایج 14 مطالعه انجام شده در جهان نشانگر اين است که مرداب های عریض با پوشش گیاهی متراکم به میزان زيادی در کاهش شدت امواج و تثبیت خطوط ساحلی موثر هستند.
هیچ داده ای یافت نشد

مشخصات مطلب


نقش مرداب در تثبیت خطوط ساحلینتایج 14 مطالعه انجام شده در سراسر جهان نشانگر اين است که نمک موجود در مرداب باعث کاهش شدت امواج و تثبیت خط ساحلی می گردد. مرداب های عریض تر با پوشش گیاهی متراکم تر و زیست توده بیشتر به میزان زيادی در کاهش شدت امواج و تثبیت خطوط ساحلی موثر هستند.

گردآوری و ارائه: سمیرا کاظمی


Source: Shepard, Christine C., Caitlin M. Crain, and Michael W. Beck. (2011). The protective role of coastal marshes: a systematic review and meta-analysis. PLoS One, 6(11), e27374.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید. 

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *