Fatemeh Karimi 06

نظرگاه به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده ساختار منظر شهری یا طبیعی، در صورت وجود به شکلی مطلوب و قوی ایفای نقش می کند. نظرگاه تپه گنجشکها دارای عناصر بسیاری همچون گشایش فضایی مناسب، دید مناسب به خط آسمان شهر، دید به تپه سبز (تپه گنجشکها)، امکان دید به کل مجموعه و ورود به آن و البته بازی با مقیاسها است. بازی با مقیاسها ویژگی برجسته این مجموعه است. به این صورت که ناظر با قرارگیری در ارتفاع و با وجود فاصله، عناصر و اجزای منظر را با مقیاسی کوچک درک می کند اما در عین حال قرارگیری عنصر بزرگ مقیاس درخت کهنسال در مجاور ناظر و در مقایسه با عناصر چشم انداز دوردست سبب تاکید بیشتر بر مقیاس درخت شده و با بازی مقیاس تناسبات را در هم می شکند.

Play with scales in defining landscape
عکس از: مرضیه مولایی و توضیح از: فاطمه کریمی / تپه گنجشکها / مسکو / روسیه / پاییز ۱۳۹۵

نمونه خوب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید