خانه برچسب‌ها مشارکت

برچسب: مشارکت

فرد کنت

فرد کنت

هر شخصی حق زندگی در مکان های با کیفیت را دارد و از آن مهم تر همه انسان ها حق مشارکت برای ساخت آن فضای با کیفیت را دارند. فرد کنت - برنامه ریز شهری
نهادهای محلی جدید شهرها را تغییر خواهند داد

نهادهای محلی جدید شهرها را تغییر خواهند داد

نهادهای محلی جدید می توانند نقطه شروعی برای نوآوریهای جدید اجتماعی در شهرها و جوامع ما باشند. ویژگی مشترک این گروههای شهروندی، تقویت حس اجتماعی است.
آن ویستون اسپیرن

آن ویستون اسپیرن

منظر، تعاملی بین مردم و مکان است؛ که در مشارکتی پویا موجب معنا بخشی به یکدیگر می شوند. آن ویستون اسپیرن - معمار منظر