خانه برچسب‌ها طراحی شهر

برچسب: طراحی شهر

جوزف پاتریک ریلی

جوزف پاتریک ریلی

0
شهروندان شهر را از دید ناظر مشاهده و درک می‌کنند؛ به همین دلیل طراحی شهر در تراز دید انسان اهمیت پیدا می‌کند. جوزف پاتریک ریلی - شهردار
جاناتان بارنت

جاناتان بارنت

0
شهر امروز محصول تصمیم هایی است که برای نیل به اهداف منفرد و مجزا اتخاذ می شوند، اما عارضه جانبی و رابطه متقابل آنها در نظر گرفته نشده است. جاناتان بارنت
جین جیکوبز

جین جیکوبز

0
هیچ منطقی نمی تواند بر شکل گیری شهر تحمیل شود. مردم، شهر را می‌سازند و شهر متعلق به آنهاست نه به ساختما‌نها. این منطق باید اساس طراحی شهر شود. جین جیکوبز