منظرآنلاین

در آمدی بر موضوع “منظر، انسان و جامعه”

در آمدی بر موضوع “منظر، انسان و جامعه”

0
در موضوع منظر، انسان و جامعه، حضور مردم به عنوان عنصری در منظر شهری مهم است. انسان در فعالیتهای اجتماعی به فضاها و عناصری خاص برای ایجاد تعامل نیاز دارد.
چیستی معماری منظر

چیستی معماری منظر

0
معماری منظر جایگاه خود در جامعه حرفه ای را به دست نیاورده و علت آن عدم ارائه تعریفی جامع از چیستی آن، مشخص نبودن حوزه فعالیت و تداخل با رشته های وابسته است.
تاریخ معماری منظر

تاریخ معماری منظر

0
قرنها پیش، رومن ها از معماری منظر در مقياس وسيع بهره می بردند. حرفه معماری منظر را فردريک المستد، نیمه دوم قرن 19 با نهضت پارک در آمريکا پايه گذاری کرد.