خانه گزیده پژوهش

گزیده پژوهش

تاثیر منظر طبیعی پیرامون ادارات بر کارمندان

تاثیر منظر طبیعی پیرامون ادارات بر کارمندان

وجود مناظری از طبیعت در ادارات باعث رضایت شغلی کارمندان می شود. کارمندان از کار در اداراتی که از چنین مناظری برخوردار نیستند، رضایت چندانی ندارند.
تاثیر فضای باز مدارس بر دانش آموزان

تاثیر فضای باز مدارس بر دانش آموزان

مدارسی که فضای باز آن از تنوع زیستی برخوردار است، نحوه ارتباط دانش آموزان با محیط بیرونی پیچیده تر و فرصتهای بیشتری برای بازیهای کارکردی و سمبلیک وجود دارد.
تاثیر باغچه های بارانی بر میزان هزینه ها و تاثیرات زیست محیطی

تاثیر باغچه های بارانی بر میزان هزینه ها و تاثیرات زیست محیطی

در اوهایو، باغچه های بارانی در مقایسه با زیرساختهای متعارف دیگر، منجر به کاهش 42 درصد از هزینه ها و 62 تا 98 درصد از تاثیرات زیست محیطی شده اند.
نقش درختان در گودالهای زیستی

نقش درختان در گودالهای زیستی

"گودالهای زیستی"، جوی هایی هستند که دو طرف آنها دارای شیب ملایمی بوده و با گیاهان و درختان پوشیده می شود؛ محور مرکزی این گودالها به عنوان زهکش عمل می کند.
تاثیر نحوه هدایت جریانهای آبی بر حفظ میزان نیتروژن

تاثیر نحوه هدایت جریانهای آبی بر حفظ میزان نیتروژن

نیترات در جریان آبیِ مدفون، به طور متوسط 18 مرتبه نسبت به جریان آبی روباز، مسافت بیشتری را قبل از خارج شدن طی می کند. دفن کردن جذب نیتروژن را کاهش می دهد.
تاثیر فضای سبز پیرامون مدارس بر فعالیت فیزیکی دانش آموزان

تاثیر فضای سبز پیرامون مدارس بر فعالیت فیزیکی دانش آموزان

به ازای هر 5 درصدی که بر وسعت زمینهای پوشیده شده از درختان افزوده می شود، فعالیت فیزیکی دانش آموزان نیز در اوقات فراغت شان به میزان 5 درصد افزایش می یابد.
تاثیر بامهای خنک و درختان سایه انداز بر کیفیت هوا و میزان مصرف انرژی

تاثیر بامهای خنک و درختان سایه انداز بر کیفیت هوا و میزان مصرف انرژی

"بامهای خنک" با مصالح دارای قابلیت انعکاس زیاد، نسبت به بامهای استانداردِ عادی، بخش وسیعی از نور خورشید را منعکس و گرمای کمتری را جذب می کنند.
تاثیر فضای سبزِ پیرامون مدارس بر رشد شناختی کودکان

تاثیر فضای سبزِ پیرامون مدارس بر رشد شناختی کودکان

مطالعه ای در بارسلونا نشان می دهد که بهبود "رشد شناختی کودکان" با کاهش حضور در برابر آلاینده هایی همچون کربن و افزایش حضور در فضاهای سبز در ارتباط بوده است.
تاثیر دیواره های خاکی لبه جاده ها در کاهش نوفه

تاثیر دیواره های خاکی لبه جاده ها در کاهش نوفه

دیواره های خاکی لبه جاده ها در صورتیکه فاقد شیب و دارای سطح فوقانی مسطح باشند، نسبت به دیوارهای کاهش نوفه، نقش موثرتری به عنوان حایل صوتی ایفا می کنند.