معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
مهدیس برهانی
مهدیس برهانی

شهرهای پیشرو در بازآفرینی ارتباط با رودخانه ها

10 شهر معرفی شده در این مطلب از طریق بازآفرینی ارتباطشان با رودخانه ها، توانسته اند راهی برای افزایش کیفیت زندگی و عرضه طبیعت در قلب شهر بیایند.