معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
Fatemeh Zarrinehzad
فاطمه زرینه زاد

نقش اسطوره ها و باورها در نامگذاری مکانهای جزایر هرمز و قشم

اسم یک منطقه برگرفته ار پیشینه، کارکرد و باور مردمان آن است. گاه عملکرد محیط بر نامگذاری آن تاثیرگذار است و گاه نام آن منجر به شکل گیری عملکردی خاص می شود.
غرفه برزیل بیش از آنکه سعی بر شاخص شدن در بین ملل را داشته باشد، به آرزوی کنجکاوی الهام بخش قلمرو و مردمش معنا می بخشد تا بتواند روابطی جدید ایجاد کند.