مطابق با تحقیقی در بوستون، کاربران احساس می کنند که حضور درختان و بوته ها باعث ایجاد حس خنکی در آنها شده و کمتر در معرض آلودگی قرار می گیرند.
تاثیر حضور درختان بر عابران و دوچرخه سواران

تحقیقی در ارتباط با “ترجیح بصری” 836 عابر پیاده و دوچرخه سوار در بوستون حاکی از آن است که از نظر کاربران حضور درختان و بوته ها به عنوان “جداکننده خطوط دوچرخه و اتومبیل” و همچنین حضور آنها در امتداد “مسیرهای مخصوص دوچرخه” بر عدم حضور آنها ارجحیت داشته است. مطابق با این تحقیق کاربران احساس می کنند که حضور درختان و بوته ها باعث ایجاد حس خنکی در آنها شده و کمتر در معرض آلودگی قرار می گیرند.


Source: Lusk, Anne C., Demostenes Ferreira da Silva Filho, and Lea Dobbert. (2018). Pedestrian and cyclist preferences for tree locations by sidewalks and cycle tracks and associated benefits: Worldwide implications from a study in Boston, MA. Cities.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

تاثیر حضور درختان بر عابران و دوچرخه سواران
تاثیر حضور درختان بر عابران و دوچرخه سواران
شبنم محمدزاده

شبنم محمدزاده

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران

مطالب مرتبط