David Yocca 01ایده طراحی مکان های الهام بخش و مفید برای مردم بسیار جذاب است. طراحی فضاها با زیبایی های طبیعی و فرهنگی، من را به فعالیت در حرفه معماری منظر ترغیب می کند. زیرا فرصت خلق این کیفیت ها را برای مردم به دست می آورم.
دیوید یوکا – معمار منظر

David Yocca – Landscape Architect