منظر شهری

رنگ بافت تاریخی در منظر شهری مسکو و سن پترزبورگ

رنگ بافت تاریخی در منظر شهری مسکو و سن پترزبورگ

0
رنگ بافت تاریخی سن پترزبورگ گرم (زرد، زرشکی، گل بهی، صورتی) و در مواردی سرد (آبی، سبز) با درجه غلظت پایین است. ترکیب دوگانه هم به نوعی الگو تبدیل شده است.
راهکار تبلیغات خوانا و هماهنگ در جداره های شهری

راهکار تبلیغات خوانا و هماهنگ در جداره های شهری

0
در سن پترزبورگ، تبلیغات علاوه بر رعایت هویت واحد تجاری به هویت کلی جداره شهری نیز توجه کرده اند. این اقدام هماهنگ اغتشاش بصری و کالبدی ایجاد نکرده است.
دگرگونی نقطه عطف شهر سن پترزبورگ در گذر زمان

دگرگونی نقطه عطف شهر سن پترزبورگ در گذر زمان

0
در طراحی شهر سن پترزبورگ نگاه به شهرسازی فرانسوی مشهود است. ساختمان Admiralty در طراحی اولیه نقطه عطف شهر بوده اما این نقش اکنون به میدان کاخ منتقل شده است.
آوای منظر در میدان کاخ سن پترزبورگ

آوای منظر در میدان کاخ سن پترزبورگ

0
ترکیب المان در مرکز میدان کاخ و فعالیتهای شکل دهنده آن، اتمسفر پر قدرتی ایجاد می کنند که مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهند و مجال تجربه را بر او روا می دارند.
منظر خیابان نوسکی پراسپکت به عنوان محور اصلی شهر سن پترزبورگ

منظر خیابان نوسکی پراسپکت به عنوان محور اصلی شهر سن پترزبورگ

0
محور اصلی شهر علاوه بر داشتن ویژگیهایی کالبدی مانند خط آسمان و هماهنگی جداره ها و کاربریها باید خاطرات جمعی و پیشینه آن خیابان را در ذهن مردم شهر حفظ کند.
پنجره های عمودی در نماهای شهری روسیه

پنجره های عمودی در نماهای شهری روسیه

0
الگوی پنجره های عمودی در نمای شهری ابتدا برخاسته از عوامل اقلیمی و سپس برخاسته از نظام دیکتاتوری روسیه است و امروزه به الگوی طراحی نمای شهری تبدیل شده است.
نورپردازی منحصر بفرد، ایده ای برای بهبود فضای شهری

نورپردازی منحصر بفرد، ایده ای برای بهبود فضای شهری

0
طراحان به جای اضافه کردن عناصر جدید به میدان توریکو، پروژه نورپردازی خلاقانه ای در کفسازی ایجاد کردند که نقش مهم فضای باز و ارزشهای موجود را تقویت می کند.
پویایی فضای جمعی با استفاده از هنر شهری

پویایی فضای جمعی با استفاده از هنر شهری

0
عموماً محیط شهری به عنوان محیطی‌ بی‌ روح و خسته کننده در نظر مردم تداعی می شود. هنر شهری به عنوان یک طرح خوب می تواند چهره یکنواخت محیط شهری را بازسازی کند.
نماد و مجسمه های جنجال برانگیز شهری

نماد و مجسمه های جنجال برانگیز شهری

0
مدت زمانی طول می کشد تا نماد و نشانه تاریخی در منظر شهر رشد کرده و به عنوان بخشی از آن شناخته شود. این مطلب برخی از نمادهایی جنجال برانگیز را معرفی می کند.