معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

آرشیو پارک موضوعی

طرح تجدید حیات منطقه نظامی سابق به عنوان فضای بازی و پارک عمومی، علاوه بر تشویق حرکت عابر پیاده و کنترل ترافیک سواره، بر ارائه دید وسیع به ناظر نیز تاکید دارد.
شهر تیانجین به عنوان پنجمین شهر بزرگ چین با سرمایه گذاری برای گسترش بزرگترین مرکز فرهنگی شهر که با طبیعت گره خورده، سعی در حفظ و گسترش فرهنگ خود را دارد.
استفاده از فضاهای متروکه و تبدیل آنها به فضاهای سبز و باز شهری تحت عنوان پارکهای جیبی و کوچک، نقش بسزایی در بهبود شرایط کیفی محله برای ساکنین داشته است.
پارک ماجراجویانه محوطه بزرگی را برای ماجراجویی بازدیدکنندگان مهیا کرده و برای لذت بردن، از بین رفتن ترس، با طبیعت بودن و انجام فعالیت جسمانی ایجاد می شود.