جستجو
Close this search box.

آرشیو یزد

در بافت تاریخی یزد، جایی که حضور مردم به واسطه بن بست شدن معبر کمرنگ می شود، فضا متروکه می شود. حضور پیوسته مردم در طرح احیاء بافت، ضامن حیات آن است.
منظره در باغ ایرانی هدایتگر مخاطب است. مقیاس و کشیدگی فرم در حوض باغ دولت آباد یزد، عمق دید را افزایش داده و باعث تاکید هرچه بیشتر جهت مداری درباغ می گردد.