خانه برچسب‌ها مناظر طبیعی

برچسب: مناظر طبیعی

تاثیر منظر طبیعی پیرامون ادارات بر کارمندان

تاثیر منظر طبیعی پیرامون ادارات بر کارمندان

0
وجود مناظری از طبیعت در ادارات باعث رضایت شغلی کارمندان می شود. کارمندان از کار در اداراتی که از چنین مناظری برخوردار نیستند، رضایت چندانی ندارند.
تاثیر مناظر طبیعی پیرامون آپارتمانها بر انضباط شخصی کودکان

تاثیر مناظر طبیعی پیرامون آپارتمانها بر انضباط شخصی کودکان

0
مطابق با تحقيقی در شیکاگو، دخترانی که در آپارتمانهايی با مناظر طبیعی بیشتر و سبزتر زندگی می کنند، در آزمونهای مربوط به انضباط شخصی نمرات بهتری کسب می کنند.
تاثیر مناظر طبیعی بر بی تفاوتی انسان نسبت به آینده

تاثیر مناظر طبیعی بر بی تفاوتی انسان نسبت به آینده

0
نتایج مطالعات نشان می دهد که در مواجه فرد با طبیعت، بی تفاوتی او نسبت به آینده، در قیاس با زمانی که با مناظر شهری روبرو می شود 10 تا 16 درصد کاهش می یابد.