جستجو
Close this search box.

آرشیو طراحی میدان

طرح پیشنهادی گوستافسون پورتر برای میدانهای شهر وولویچ (Woolwich) که حدود یک هکتار وسعت دارند، براحیای فضاهای عمومی و بازگرداندن مردم به قلب شهر دلالت دارد.
عموماً میدانها، مکانهایی هستند که سرگرمی برای نوجوانان و جوانان در آنها جریان دارد. پروژه ای در برلین با استفاده از سادگی در طراحی برای همه سنین مناسب است.
سازه بلورین نووا، رهگذران را وادار به ورود به داخل و خیره شدن به نشانه های نمادین میدان فلتیرون که توسط روزنه هایی در قمست بیرونی سازه قاب شده اند، می کند.
فلکه های شهری علاوه بر نقش ترافیکی، می توانند محیطی برای تعاملات اجتماعی باشند. این پروژه از راهکارهای دعوت مردم و تبدیل فلکه به یک فضای جمعی سخن می گوید.