جستجو
Close this search box.

آرشیو ساختمان اداری

هدف طراحان این پروژه با توجه جهت گیری پنجره های عریض نما، ایجاد حداکثر سایه بود. نمای این ساختمان در حالت عادی 30 درصد بیش از دیگر نماها سایه می گیرد.
ایجاد محوطه های سبز ساختمان های اداری ضمن بهره مندی کارمندان از محیط سالم و زیبا، سبب می شود محله هایی که در همسایگی آن قرار می گیرند نیز از آن استفاده کنند.
دیوار سبز در نمای خارجی به کاهش حرارت، فیلتر هوا، کنترل آب باران و در نمای داخلی به فیلتر سموم، آسایش صوتی و افزایش اعتماد به نفس کاربران کمک می کنند.