جستجو
Close this search box.

آرشیو ایستگاه راه آهن

باغ رزا لوکزامبورگ یک فضای راه آهن فعال است که از یک زمین بایر شهری به یک دالان سبز تبدیل شده و نمونه بارزی از ترکیب حساسیت های معماری و پایداری است.
ساختمان ایستگاه قطار بالتیک با الهام از فرم اولیه قوس و دوران آرت نوو، با سایبان هایی که شبیه برگهای سرخس قوس دار هستند، تشخص می یابد.
بام سبز ایستگاه راه آهن Canary Wharf Crossrail پیشرفت بزرگی محسوب می شود. این پروژه سرمایه ای است که برای نسلهای آینده مزایایی به دنبال خواهد داشت.
فضای عمومی Kievitwijk، در ورودی ایستگاه مرکزی راه آهن آنتورپ در بلژیک؛ به عنوان فضایی سبز و عنصری مناسب برای ساکنان محلی عمل می کند.