خانه برچسب‌ها ارتباط بصری

برچسب: ارتباط بصری

منظر ورودی روستاهای هورامانات

منظر ورودی روستاهای هورامانات

راه پر پیچ و خم روستای هورامان، نقش ورودی را داشته و مانند نظرگاه هر لحظه تصویری جدید ارائه می دهد و با توجه به موقعیت کل روستا در نگاه اول درک نمی شود.
بهره گیری از هویت مکان در حیاط مدرسه

بهره گیری از هویت مکان در حیاط مدرسه

0
با مداخله حداقلی و بکارگیری دیوار سنگی، فضای بازی مدرسه روستای هورامان، هویت خود را نمایش داده و در عین تأمین امنیت ارتباط بصری مناسبی با معبر ایجاد می کند.
قاب کردن مناظر طبیعی در جهت تقویت حس مکان

قاب کردن مناظر طبیعی در جهت تقویت حس مکان

0
بهره گیری از عناصر مصنوع جهت قاب کردن منظر طبیعی به بهبود حس مکان کمک می کند. با امتداد ارتباط بصری می توان بر مناظر طبیعی مطلوب را در سطح روستا تاکید کرد.