معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

آرشیو منظر روستایی

ایده طراحی این فضای چندمنظوره از فضای منفی موجود که مثل ویرانه های ناتمام در اطراف درختان وجود داشت، گرفته شد که با رشد گیاهان به بخشی از طبیعت تبدیل می شوند.
روستاهایی مانند روستای فارسیان که پس از گذشت سالها توانسته اند به مسائل محیطی، اجتماعی و فرهنگی خود پاسخ دهند، می توانند الگویی برای منظر پایدار باشند.
روستاها نقش مهمی در حفظ ارزشهای محیطی و فرهنگی اقوام دارند و برای حفظ و ماندگاری این ارزشها، بررسی الگو و نحوه شکل گیری منظر روستایی دارای اهمیت زیادی است.