خانه گفتار صفحه 2

گفتار

مارک رایوس

مارک رایوس

0
معماران منظر باید مهارت استفاده درست از هر قطره آب را در طرح داشته باشد و نحوه عملکرد منظر را در طول زمان پیش‌بینی کنند. مارک رایوس - معمار منظر
تیم واترمن

تیم واترمن

0
معماران منظر در طراحی شهرها و روستاها، نسبت به جغرافیدانان توجه بیشتری به اکولوژی دارند که به تعادل در طرح می‌ انجامد. تیم واترمن - معمارمنظر
هربرت درایزایتل

هربرت درایزایتل

0
سیستم حاکم بر شهرها و نواحی آن باید تبدیل به منظرآبی شود. مناظر آبی سیستم هایی پویا هستند که روندی زنده و پاک همچون طبیعت به وجود می آورند. هربرت درایزایتل
گرگ اِسمالنبرگ

گرگ اِسمالنبرگ

0
برای طراحی شهر پایدار نیاز به همکاری معماران برای طراحی ساختمان‌، مهندسان برای سیستم حمل نقل و در نهایت معمارمنظر برای مدیریت فرآیند است. گرگ اِسمالنبرگ
تیموتی اینگلدیس

تیموتی اینگلدیس

0
چنانچه بپذیریم که اکولوژی علم بررسی روابط بین ارگانیسم‌ها و نیز رابطه آنها با محیط پیرامون شان باشد پس می توان جامعه شناسی را شاخه ایی از اکولوژی دانست...
ویلیام موریس

ویلیام موریس

0
به یاد داشته باشید که مردم پولدار مجبور نیستند در خانه های زشت زندگی کنند، اما آنها در خانه های زشتی زندگی می کنند که بساز بفروش ها به اسم خانه خوب به آنها قالب می کنند. ویلیام موریس - فعال اجتماعی
تئودور اِندرنی

تئودور اِندرنی

0
هنگام طراحی فضاهای طبیعی درختان عنصر تعیین کننده در اکوسیستم شهری هستند و همچنین فواید متنوعی را برای انسان به ارمغان می آورند. تئودور اِندرنی - اکولوژیست
پتریک گِدِس

پتریک گِدِس

0
برنامه ریزی شهری صرفاً برنامه ریزی کالبدی و حتی کاربری ها نیست. برنامه ریزی زمانی موفق خواهد بود که مبتنی بر فرهنگ عامه مردم باشد. پتریک گِدِس - برنامه ریز شهری
فرد کنت

فرد کنت

0
هر شخصی حق زندگی در مکان های با کیفیت را دارد و از آن مهم تر همه انسان ها حق مشارکت برای ساخت آن فضای با کیفیت را دارند. فرد کنت - برنامه ریز شهری