فضای جمعی

تبدیل یک زمین متروک به مغناطیس جاذب مردم

تبدیل یک زمین متروک به مغناطیس جاذب مردم

یک زمین متروک با اجزایی متحرک شامل آثار هنری و موقتی فعال و جاذب می شود. ایجاد زمین برای بازیهای چند منظوره نیز سبب مکث دانشجویان و عابرین شده است.
بام به مثابه فضای شهری؛ نمونه موردی شهر کویری تفت

بام به مثابه فضای شهری؛ نمونه موردی شهر تفت

استفاده از بام به عنوان فضای شهری، ایده ای است که در شهر سنتی تفت بکار گرفته شده و می تواند الگویی برای طراحی فضاهای شهری باشد.
نخل­ چوبی شاخصه فضاهای جمعی یزد

نخل چوبی؛ شاخصه فضاهای جمعی یزد

عنصر نخل علاوه بر کارکردهای اعتقادی و آیینی در شهر یزد، به عنوان یکی از نشانه های شناخت مراکز محلات یزد نیز مطرح است. هر محله نخل ویژه خود را دارد.
مقایسه پویایی و پاسخ‌دهی به نیاز شهروندان در میدان امیرچخماق یزد و شاه ولی تفت

مقایسه پویایی و پاسخ‌دهی به نیاز شهروندان در میدان امیرچخماق یزد و شاه ولی تفت

مفهوم میدان نه درشکل و کالبد، بلکه براساس حضور سیال عابران شکل می گیرد و هر امری که این حضور را مختل کند به سرزندگی و پویایی آن لطمه وارد می آورد.
سرفصلهایی برای ساماندهی پردیسهای دانشگاهی

سرفصلهایی برای ساماندهی پردیس های دانشگاهی

یکی از معانی لغت پردیس فضای سبز جمعی که با نقاطی از ساختمانهای خوش منظر و زیبا پر شده و دانشجویان با شور و نشاط در آن مشغول بحث و گفتگو هستند.