معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

آرشیو منظر شبانه

یکی از ایرادهای محله شوشتر نو، نبود روشنایی کافی در شب و عدم توجه به منظر شبانه آن است. دخل و تصرف مردم در نورپردازیها، باعث عدم تعادل نور در فضا شده است.
رویکرد کلی در منظر شبانه شهرهای روسیه هماهنگی آن با منظر روز است. به همین جهت میادین و محورهای اصلی و همچنین تک ساختمانهای شاخص دارای نورپردازی خاص هستند.
منظر شبانه خیابان نوسکی پراسپکت با استفاده از نور سفید و زرد، متناسب با کاراکتر و ارزشهای فرهنگی انجام شده و آنرا به محور فعال و پویای شهری تبدیل کرده است.
فعالیتهای انسانی که تا پاسی از شب در میدان امیر چخماق ادامه دارند، حیات شبانه آنرا شکل می دهند. نورپردازی می تواند کیفیت محیطی منظر شبانه را تقویت کند.