معمارمنظر
جستجو
Close this search box.

آرشیو انسان، جامعه و منظر

در موضوع منظر، انسان و جامعه، حضور مردم به عنوان عنصری در منظر شهری مهم است. انسان در فعالیتهای اجتماعی به فضاها و عناصری خاص برای ایجاد تعامل نیاز دارد.