خانه تاریخ منظر

تاریخ منظر

لابیرنت های معروف جهان

لابیرنت های معروف جهان

0
لابیرنت های معروف سرگرمی منظرین دوران باستان هستند. آنها سمبلی از زندگی بوده و فرد در آنها غالباً مسیر اشتباه را تجربه می کند تا بتواند راه درست را کشف کند.
15 نمونه مهم از آثار منظر تاریخی جهان

۱۵ نمونه مهم از آثار منظر تاریخی جهان

1
از میان تعداد بیشماری آثار منظر تاریخی در جهان، در این مطلب 15 نمونه تاثیرگذار بررسی شده اند که برخی از آنها مشهور و برخی دیگر تا حدودی ناشناخته اند.
تاریخ معماری منظر

تاریخ معماری منظر

0
قرنها پیش، رومن ها از معماری منظر در مقياس وسيع بهره می بردند. حرفه معماری منظر را فردريک المستد، نیمه دوم قرن 19 با نهضت پارک در آمريکا پايه گذاری کرد.