دسته: سینما و منظر

فیلمهای مستند برای معماران منظر
  • زمان مطالعه : 9 دقیقه
  • ۱

    فیلمهای مستند برای معماران منظر

    همه فیلمهای مستند معرفی شده در این مطلب به دنبال کشف رابطه بین بشر با محیط زیست خود هستند و به عنوان یک معمار منظر، دیدن آنها به زمان شما لطمه ای نخواهد زد.