زهرا یزدی

زهرا یزدی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)