زهرا سلحشور

زهرا سلحشور

حنا نگاری، تداعی بهار بر دستان زنان

حنا نگاری، تداعی بهار بر دستان زنان

هنر حنا نگاری در قشم با رنگی متفاوت از رنگ غالب آبی دریا و اُکر خاک شوره زاران، در جهت تکمیل و تعامل با منظر آرام و تقریباً یکدست آن گام بر می دارد.