معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
معمارمنظر
زهرا صادقیان

انتخاب نوع و ترکیب مناسب گیاهان در طرح کاشت

انتخاب مناسب نوع و نحوه ترکیب و چیدمان گیاهان در طرح کاشت منجر به ایجاد منظری شاخص در فصول مختلف می شود.