زهرا جاهد بزرگان

زهرا جاهد بزرگان

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
نگاهی به موزه سومیدا هوکوسای

نگاهی به موزه سومیدا هوکوسای

گوشه های زاویه دار موزه سومیدا هوکوسای در نمای دارای انعکاس ساختمان نور طبیعی را به گالریهای داخلی، مکانی که آثار در آن به نمایش گذاشته می شود، خواهد آورد.