جستجو
Close this search box.
iOS Logo 152
زهراالسادات حسینی‌ نسب

تاملی بر نقش و تاثیر محیط بر هنر بومی مردم بلوچ

در میان اقوام بلوچ پایبندی به هنر بومی در پوشاک و مسکن در مناطق بکر روستایی پررنگ تر از مناطق توسعه یافته است.