معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
Zahra Dalvand
زهرا دالوند

آوای منظر در میدان کاخ سن پترزبورگ

ترکیب المان در مرکز میدان کاخ و فعالیتهای شکل دهنده آن، اتمسفر پر قدرتی ایجاد می کنند که مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهند و مجال تجربه را بر او روا می دارند.