یوسف دوس علی وند

یوسف دوس علی وند

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس
یادمان اشتروگن (Esterwegen)

یادمان اشتروگن (Esterwegen)

در محل سایت اردوگاه کار اجباری اشتروگن که در سال 1933 ساخته شده بود، یادمانی به یاد پانزده اردوگاه و قربانیان آنها در منطقه “ای ام اس” ساخته شد.