طاهره صالحی

طاهره صالحی

عدم توجه به جای گذاری گونه گیاهی در کاشت

عدم توجه به جای گذاری گونه گیاهی در کاشت

جای گذاری نامناسب گونه گیاهی، عدم توجه به تناسبات و رعایت نکردن فاصله کاشت با لبه، باعث پوشش پس زمینه گیاه و کاهش عرض مسیر عبوری شده است.