معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
Taravat Nourian
طراوت نوریان

جایگاه فضاهای جمعی در منظر شهری مسکو و سن پترزبورگ

فضاهای جمعی روسیه با وجود مقیاس فرا انسانی به دلیل حضور مردم مثبت ارزیابی می شوند. دلیل این اجتماع پذیری، عوامل تاریخی، فرهنگی و سیاسی همجوار این فضاها است.
شهر مرزی مریوان به علت دوری از پایتخت، علی رغم پتانسیلها و ظرفیتهای موجود از کانون توجه به دور مانده و این مساله بر معماری و منظر آن نیز تاثیرگذار بوده است.