شیما حسینی نسب

شیما حسینی نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران
منظر شکسته؛ یادبود گوردن لدرا

منظر شکسته؛ یادبود گوردن لدرا

یادبود گوردن لدرا به عنوان یک فرآیند چند رشته ای بین معماری و مجسمه سازی ظاهر شد. این دوگانگی، پروژه ای را ایجاد کرد که رویکردهای مختلفی را به یک موضوع واحد متصل می کند و مسئله از چندین جنبه قابل درک می شود.

پارک Teardrop نیویورک، پروژه ای موفق در خلق حس مکان در بستری فاقد ویژگی خاص

پارک Teardrop نیویورک، پروژه ای موفق در خلق حس مکان در بستری فاقد ویژگی خاص

در پارک Teardrop مسائل مهم فیزیکی، پایداری، تمایز فضایی، برنامه ریزی و سیرکولاسیون را با موفقیت با هم ادغام شده اند و طراحی توانسته فضا، کاراکتر و زندگی را به یک مکان بدون ویژگی وارد نماید.

کمکهای سیستمهای بام سبز به شهرهای بزرگ

کمکهای سیستمهای بام سبز به شهرهای بزرگ

ایده مناطق سبز در شهر، خاطرات زیادی از رفاه را به ارمغان می آورد؛ سبز بودن به معنی داشتن آب، غذا، آرامش و صلح است. بام سبز به تعادل بین مناطق کمک می کنند.

پیروی های لاین کمدن لندن از نیویورک

پیروی های لاین کمدن لندن از نیویورک

های لاین کمدن در لندن، تبدیل خط راه آهنی از بین رفته به فضای عمومی مرتفع و مسیر رفت و آمد است که به پیروی از پروژه معروف های لاین نیویورک طراحی شده است.