معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
معمارمنظر
سروین سهیلی

معماری منظر محوطه دانشگاه موناش استرالیا

پردیس سبز دانشگاه موناش فراتر از عملکرد فیزیکی است و افرادی را که در فضا حضور دارند برای یادگیری، تعامل و بحث در مورد رویدادهای جهان ترغیب می­ کند.