سحر صادق

سحر صادق

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید رجایی
درک طبیعت برای بهبود کیفیت زندگی

درک طبیعت برای بهبود کیفیت زندگی

استفاده از پنجره چوبی آبی در خانه های روستای پارسیان جهت دفع حشرات نشان می دهد که اهالی در جهت بهبود کیفیت زندگی، مطابق با طبیعت مصالح را انتخاب می کنند.

هویت منظر روستای فارسیان

هویت منظر روستای فارسیان

عناصر سازنده هویت منظرین یک روستا، روابط موجود میان اهالی با خانه هایشان، چشم انداز و مبلمان مورد استفاده جهت رفع نیازها و درک طبیعت به عنوان یک مزیت است.