سمیرا اوسطی

سمیرا اوسطی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین