معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
معمارمنظر
ساناز نوش آفرین

تاریخ معماری منظر

در تاریخ معماری منظر، رومن ها از آن در مقياس وسيع بهره می بردند. اما حرفه معماری منظر را فردريک المستد، نیمه دوم قرن 19 با نهضت پارک در آمريکا پايه گذاری کرد.