ساناز نوش آفرین

ساناز نوش آفرین

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
تاریخ معماری منظر

تاریخ معماری منظر

در تاریخ معماری منظر، رومن ها از آن در مقياس وسيع بهره می بردند. اما حرفه معماری منظر را فردريک المستد، نیمه دوم قرن 19 با نهضت پارک در آمريکا پايه گذاری کرد.