خانه نویسندگان مطالب توسط ساناز نوش آفرین

ساناز نوش آفرین

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
تاریخ معماری منظر

تاريخ معماری منظر

0
قرنها پیش، رومن ها از معماری منظر در مقياس وسيع بهره می بردند. حرفه معماری منظر را فردريک المستد، نیمه دوم قرن 19 با نهضت پارک در آمريکا پايه گذاری کرد.