معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
معمارمنظر
سمیرا محمدی

عناصر ساخت منظر

عناصر ساخت منظر شامل عناصر طبیعی مانند انسان، حیوانات، گیاهان، خاک، آب و ... و عناصر مصنوع مانند مبلمان، اتومبیل، مسیرها و دسترسیها و ... هستند.