صفورا جلیل نیا

صفورا جلیل نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
نقد و بررسی پل طبیعت

نقد و بررسی پل طبیعت

پدید آمدن سکانسهای پی در پی مناسب در پل طبیعت و دیدهای ویژه، مکانی مطلوب و چشم نواز خلق کرده که پاسخگوی سه ارزش زیبایی شناسی، اجتماع و اکولوژی در منظر است.