خانه نویسندگان مطالب توسط صفورا جلیل نیا

صفورا جلیل نیا

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
نقد و بررسی پل طبیعت

نقد و بررسی پل طبیعت

0
پدید آمدن سکانسهای پی در پی مناسب در پل طبیعت و دیدهای ویژه، مکانی مطلوب و چشم نواز خلق کرده که پاسخگوی سه ارزش زیبایی شناسی، اجتماع و اکولوژی در منظر است.