جستجو
Close this search box.
Safoura Jalilniya
صفورا جلیل نیا

نقد و بررسی پل طبیعت

پدید آمدن سکانسهای پی در پی مناسب در پل طبیعت و دیدهای ویژه، مکانی مطلوب و چشم نواز خلق کرده که پاسخگوی سه ارزش زیبایی شناسی، اجتماع و اکولوژی در منظر است.