جستجو
Close this search box.
سامان قیدی
سامان قیدی

نقدی بر طراحی منظر محوطه باستانی فروم امپراطوری رم در خلیج رز

مرمت باستان شناختی و طراحی منظر محوطه باستانی فروم امپراطوری رم در خلیج رز واقع در اسپانیا یکی از مهمترین فضاهای داخل شهر رومی را بازیابی نموده است.
پروژه مینور پارادایس در نوآوری ایده نسبتاً موفق بوده اما در پاسخ به اقلیم ابتر مانده است و به جهت ایجاد زمینه بازتولید ایده باغ­ها در مناطق خشک قابل تحسین است.
نقطه قوت پروژه لیتل آیلند، سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهری است. این رویه می تواند به افزایش کیفیت و همراهی مخاطبین مختلف پروژه های شهری بینجامد.