معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
معمارمنظر
سارا فلاحی

شادی در هند

شادی در هند را می توان خفیف تعریف کرد. شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، تلفات روحی و جسمی بدی، از جمله کاهش امید و شادی، بر روی مردم هند گذاشته است.