رویا مدنی

رویا مدنی

دانشجوی كارشناسى ارشد مديريت بازرگانى دانشگاه آزاد قزوين