خانه نویسندگان مطالب توسط رویا مدنی

رویا مدنی

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی كارشناسى ارشد مديريت بازرگانى دانشگاه آزاد قزوين
منظر شنیداری، نگاهی به زبان مشترک مخاطب سواره در هند

منظر شنیداری، نگاهی به زبان مشترک مخاطب سواره در هند

در هند صدای بوقهای ممتد و شدید به عنوان زبان مشترک برای تعامل در حین رانندگی استفاده می‌ شود که نشات گرفته از لایه های منظر شهری در شهرهای هند هستند.