جستجو
Close this search box.
Parisa Molaei
پریسا مولایی

تاثیر طراحی موزه چنگدو بر میدان تیان فو

موزه چنگدو در سمت غرب میدان تیان فو با جلوه متناسب و هم شکل نمای خارجی خود، به منظور پوشش بخش بسیار بزرگی از این میدان جدید، سطح نمای خود را افزایش می دهد و با ساخت نمای محصور، ساده و مستقیم، ارتباط پایدار و منظمی با آن برقرار می کند.