پریسا جمشیدی

پریسا جمشیدی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
پارک روبان قرمز؛ اصالت دادن به منظر طبیعی

پارک روبان قرمز؛ اصالت دادن به منظر طبیعی

پارک روبان قرمز با شکل مار مانند خود یادآور استعاره های تاریخی است (نفسِ اژدهای اساطیری). تکمیل «منظر طبیعی» با کمترین مداخله، نکته کلیدی در این پروژه است.